top of page

Nyttige Lenker

Trykk på lenken og den åpnes i en ny fane

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

FFV bidrar til reduksjon av våtromsskader i Norge

 
«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

 - bruk og oppdatering/videreutvikling av

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

 - bedre materialdokumentasjonen

 - registrering av produkter og utstyr

 - utdanning av prosjekterende, utførende

og kontrollerende ledd

  - stimulering av forsknings- og

utviklingsarbeid og bred informasjonsvirksomhet

 

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen.

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Se eiendom (statens kartverk)

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser -matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar i henhold til internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern.

Nye kontrollregler trådte i kraft 1.1.2013. Her finner du informasjon om reglene.

Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen og kommunene. Direktoratet for byggkvalitet utarbeider flere verktøy bransjen og kommunene kan benytte for å forberede seg på de nye reglene. 

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt, løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen og tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur, driver omfattende sertifiseringsvirksomhet, og er Norges ledende formidler av forskningsbasert kunnskap til byggenæringen. 

Mesterbrevordningen

 

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

 

Formålet med ordningen er å:

* sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene

* sikre etablering og sunn drift av bedriftene* ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.

VARMEPUMPEINFO.no er opprettet av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). NOVAP er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

Servicetorget

Mandag - fredag kl. 9-15

E-post:post.servicetorget@drmk.no

Telefon og SMS: 03008

Besøksadresse: Engene 1,  3008 Drammen

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

Nyttige Lenker

Trykk på lenken og den åpnes i en ny fane

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

FFV bidrar til reduksjon av våtromsskader i Norge

 
«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

 - bruk og oppdatering/videreutvikling av

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

 - bedre materialdokumentasjonen

 - registrering av produkter og utstyr

 - utdanning av prosjekterende, utførende

og kontrollerende ledd

  - stimulering av forsknings- og

utviklingsarbeid og bred informasjonsvirksomhet

 

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen.

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Se eiendom (statens kartverk)

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser -matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar i henhold til internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern.

Nye kontrollregler trådte i kraft 1.1.2013. Her finner du informasjon om reglene.

Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen og kommunene. Direktoratet for byggkvalitet utarbeider flere verktøy bransjen og kommunene kan benytte for å forberede seg på de nye reglene. 

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt, løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen og tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur, driver omfattende sertifiseringsvirksomhet, og er Norges ledende formidler av forskningsbasert kunnskap til byggenæringen. 

Mesterbrevordningen

 

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

 

Formålet med ordningen er å:

* sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene

* sikre etablering og sunn drift av bedriftene* ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.

VARMEPUMPEINFO.no er opprettet av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). NOVAP er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

Nyttige Lenker

Trykk på lenken og den åpnes i en ny fane

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

FFV bidrar til reduksjon av våtromsskader i Norge

 
«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

 - bruk og oppdatering/videreutvikling av

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

 - bedre materialdokumentasjonen

 - registrering av produkter og utstyr

 - utdanning av prosjekterende, utførende

og kontrollerende ledd

  - stimulering av forsknings- og

utviklingsarbeid og bred informasjonsvirksomhet

 

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen.

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Se eiendom (statens kartverk)

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser -matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar i henhold til internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern.

Nye kontrollregler trådte i kraft 1.1.2013. Her finner du informasjon om reglene.

Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen og kommunene. Direktoratet for byggkvalitet utarbeider flere verktøy bransjen og kommunene kan benytte for å forberede seg på de nye reglene. 

Servicetorget

Mandag - fredag kl. 9-15

E-post:post.servicetorget@drmk.no

Telefon og SMS: 03008

Besøksadresse: Engene 1,  3008 Drammen

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt, løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen og tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur, driver omfattende sertifiseringsvirksomhet, og er Norges ledende formidler av forskningsbasert kunnskap til byggenæringen. 

Mesterbrevordningen

 

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

 

Formålet med ordningen er å:

* sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene

* sikre etablering og sunn drift av bedriftene* ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.

VARMEPUMPEINFO.no er opprettet av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). NOVAP er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

Trykk på lenken og den åpnes i en ny fane

Nyttige Lenker

Logo%202_edited.png

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser -matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt, løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen og tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur, driver omfattende sertifiseringsvirksomhet, og er Norges ledende formidler av forskningsbasert kunnskap til byggenæringen. 

FFV bidrar til reduksjon av våtromsskader i Norge

 
«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

 - bruk og oppdatering/videreutvikling av

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

 - bedre materialdokumentasjonen

 - registrering av produkter og utstyr

 - utdanning av prosjekterende, utførende

og kontrollerende ledd

  - stimulering av forsknings- og

utviklingsarbeid og bred informasjonsvirksomhet

 

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar i henhold til internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern.

Mesterbrevordningen

 

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

 

Formålet med ordningen er å:

* sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene

* sikre etablering og sunn drift av bedriftene* ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Nye kontrollregler trådte i kraft 1.1.2013. Her finner du informasjon om reglene.

Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen og kommunene. Direktoratet for byggkvalitet utarbeider flere verktøy bransjen og kommunene kan benytte for å forberede seg på de nye reglene. 

VARMEPUMPEINFO.no er opprettet av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). NOVAP er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Servicetorget

Mandag - fredag kl. 9-15

E-post:post.servicetorget@drmk.no

Telefon og SMS: 03008

Besøksadresse: Engene 1,  3008 Drammen

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

Ander nyttige lenker

Petter Homstvedt

petter@progetto.no   Telefon: 451 05 000

Schwenckesgata 7, 3015 Drammen

Org.nr 898 072 312

bottom of page