top of page
projects.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.

Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en "sjekkliste" som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring. Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister. Boligsalgsrapport reduserer konfliktnivået

  • Når selger og kjøper har samme oppfatningen av boligens tilstand gis det i mindre grad over- eller underpris

  • Lik oppfatning av boligen reduserer mulighetene for en del ”ubehagelige overraskelser” og reduserer sannsynligheten for konflikt

  • Den økende bruken av BSR bidrar til reduksjonen av konfliktnivået

Reklamasjonsvurdering

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

 

Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

 

De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Våtromsskader

Vurdering av utførte arbeider på våtrom. Vi er godkjent takstbedrift etter Byggerbransjens våtromsnorm (BVN), og kan utføre vurdering av utførte våtromsarbeider.

Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

 

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av nærhet til offentlig  kommunikasjon, nærhet til butikker, skoler og liknende tas i betraktning. Utsikt og solforhold er viktige aspekter for en verditakst. Verditakst av bolig stiller krav til takstmannens fagkunnskap om markedet og området verditaksten skal settes i.

 

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

 

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Skadetaksering

Skadetakst;

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt. 
Formålet er å beskrive skadeomfanget som er oppstått. 
En skadetakst skal alltid inneholde et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver.
 

Skaderapport;

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden med pålitelige håndtverkere som har kort leveringstid.

 

Innbrudd;

Skadetaksering kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen. En skadetakst estimerer verdi av reparasjonskostnader forårsaket av skader.

 

Vannskader;

Det registreres daglig, store vannskader. I gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye. Slanger og pumper til vaskemaskiner er også utsatt for elde og slitasje og er ofte årsak til vannskader. Videre er skjulte skader på våtrom ofte et problem og hvor selve skaden ikke blir framtreden før stor skade har skjedd.

Logo%202_edited.png

Taksering

Arealmåling

Progetto arealberegner daglig eiendommer ved taksering. Er godt kjent med regelverket som definerer arealbegrep og måleregler. Alle våre arealberegninger følger Norsk Standard 3940 med tilhørende veiledere, samt takstbransjens retningslinjer ved arealmåling.

Tomtetakster

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.

3bfecc_f4c6a3a3ecc04f2699e5a78d27074419.
Logo%202_edited.png

Byggeledelse, uavhengig kontroll og byggkontroll

Byggeledelse

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører.
 

Byggeleder er byggherrens representant på bygge-/anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherre og entreprenørene.
 

Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

Om ditt prosjekt er lite eller et stort komplisert, så kan vi tilby byggeledelse.

Ferdigbefaring

Bistand ved ferdigbefaring/overtakelse

Å kjøpe, overta og flytte inn i ny bolig er for de fleste av oss et av livets store høydepunkter, og sannsynligvis den største enkeltinvesteringen som foretas.

Progetto as har erfaring med å både bistå privatpersoner og gjennomføre slike prosesser på oppdrag for utbyggere.

 

Noen uker før innflyttingsdatoen arrangeres det normalt en ferdigbefaring. Der møter du sammen med en representant for entreprenøren/ eiendomsutvikleren.

På denne befaringen skal dere gå gjennom alle rommene i boligen og se etter feil og mangler. Alt skal skrives ned på en liste som både du og entreprenøren skal signere. 

Alt du finner som du ikke mener er riktig, skal du klage på. Du trenger ikke akseptere skjønnhetsfeil som riper i parketten og skjeve kontakter. Med loven i hånden kan du kreve at alle slike feil blir rettet for entreprenørens regning før innflytting. Noen ganger arrangeres ferdigbefaring før strømmen er skrudd på. Pass da på at det er nok lys til at du ser alle feil. 

Entreprenøren skal gi deg beskjed om når feilene er/ vil bli  utbedret. Uansett må du sjekke på overtagelsen av boligen. Se etter om feilen er rettet, om det er gjort godt nok eller om noe gjenstår. Sjekk hele boligen på nytt, for håndverkerne/ arbeidere kan ha satt nye skader.

 

Når du overtar nøklene til huset, tar du også over ansvaret for boligen. Finner du feil i boligen må du være rask med å si fra om dem. Loven sier: «Vil forbrukeren gjøre gjeldene mangler som var eller burde vært oppdaget ved overtaking, må dette gjøres så snart råd er.» Du kan altså klage på en synlig mangel etter innflytting, men du må klage så fort som mulig.

Du må også kunne sannsynliggjøre at feilen var der før du flyttet inn, og at den ikke har kommet i etterkant. Nettopp derfor er det viktig at du bruker god tid på ferdigbefaringen.

Uavhengig kontroll

De nye reglene for uavhengig kontroll i byggesaker ble innført 1. januar 2013.Progetto as kan være din tredjepart, enten det gjelder rehabilitering eller nybygg. Vi kan gjennomføre uavhengig kontroll på ditt bygg.

 

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

 

Kontroll av utført kvalitetssikring

Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler.

 

Kontroll av prosjektering og utførelse

Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings- og byggearbeidet.

 

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.

Byggelånsoppfølging

Lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå "overbelastning" av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen.

 

Vi gjennomfører befaringer på byggeplass og møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Antall kontroller kan variere fra 6-10 på en enebolig til 20 - 30 på større prosjekter i løpet av byggeperioden.

 

Dokumenter

I forbindelse med byggelånsoppfølging trenger vi kontraktsdokumenter, tegninger, budsjett og fremdriftsplan. Det leveres rapporter på standariserte maler utarbeidet av Norges Takseringsforbund. Dette dokumenterer at byggelånsoppfølgingen følger effektive rutiner.

Byggeledelse
3bfecc_b35b6641d08245eabb5691e3ac7f6225.
Logo%202_edited.png

Kontakt

Petter Homstvedt

petter@progetto.no   Telefon: 451 05 000

Schwenckesgata 7, 3015 Drammen, Viken Norway

Org.nr 898 072 312

  • Facebook
contact.
bottom of page